استخرت الله و ارتحت وام اوفق

.

2023-06-07
    Past participle شرح